Family Guy
S4E17: The Fat Guy Strangler
Views: 49
Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! Pow, right in the kisser! (SCREAMING)
Edit Clip Timeline Auto-GIF

Also This

Index